Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej to według jego założyciela, św. Maksymiliana Marii Kolbego, całość życia katolickiego w nowej formie polegającej na łącznościi z Niepokalaną. Wszechpośredniczką naszą u Jezusa".
Cel i program Rycerstwa św. Maksymilian streścił w haśle:
"Zdobyć cały świat dla Niepokalanej Dziewicy, by Ona, a przez Nią Chrystus zakrólował w duszach wszystkich ludzi"

NIEPOKALANA - oto nasz ideał.

Czym jest Rycerstwo Niepokalanej - MI?

Członkowie Rycerstwa jako główne zadanie stawiają sobie szerzenie królestwa Chrystusowego pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej, pobudzając wszystkich chrześcijan, świeckich i duchownych, do oddania się jej na służbę w misji, którą pełni jako Matka kościoła.

Powstanie MI

Rycerstwo Niepokalanej (Milicja Niepokalanej, w skrócie MI - od nazwy łac. Militia Immacultae), powstało dnia 16 października 1917 r. w Rzymie, "dla obrony kościoła w imię Niepokalanej". Założył je franciszkanin polski - św. Maksymilian Maria Kolbe (1894- 1941), jako maryjno-apostolski ruch w kościele, który wedug słów Założyciela "poprzez całkowite oddanie Niepokalanej... stara się wszystko przeniknąć i w duchu zdrowym uleczyć": jednostki, instytucje, stowarzyszenia, całe społeczeństwo do duchowej odnowy wszystkich i wszystko. Otwarte dla świeckich i duchownych ma być sprawnym narzędziem dla obrony i rozszerzenia królestwa Serca Jezusowego.
Już za życia Założyciela Rycerstwo Niepokalanej, błogosławione przez Papieży i Biskupów, zatwierdzone przez kościół w 1922 roku jako "pobożny związek" (prawo kanoniczne nie znało innej formy, bardziej zbliżonej do pojęcia masowego ruchu), stało się międzynarodowym ruchem katolickim, liczącym milion wiernych. Prowadząc, z wielką korzyścią  dla kościoła, liczne dzieła apostolskie, zwłaszcza w Polsce i Japonii, przez papieża Piusa XII została uznane "instytucją opatrznościową".

Dnia 17 października 1997 r. w 80. rocznicę powstania Rycerstwa Niepokalanej kościół uznał je za publiczne, powszechne i międzynarodowe stowarzyszenie wiernych, w którym według norm kan. 298 kodeksu Prawa kanonicznego duchowni i świeccy "dążą wspólnym wysiłkiem do ożywiania doskonalszego życia, do rozwoju publicznego kultu lub popierania chrześcijańskiej doktryny, albo do podejmowania dzieł apostolatu, mianowicie poczynań związanych z ewangelizacją, wykonywania dzieł pobożności łub miłości lub zmierzających do ożywienia duchem chrześcijańskim porządku doczesnego". Rycerstwo Niepokalanej jako stowarzyszenie działa w oparciu o normy kanonów 312-320 kodeksu Prawa kanonicznego, wytyczne kościoła oraz Statuty Generalne MI zatwierdzone przez Papieską Radę ds. Świeckich.
W Polsce Rycerstwo Niepokalanej rozwija się od 1919 roku. Do dziś - według ksiąg prowadzonychw Niepokalanowie - do MI zapisało się ok. 1,8 mln osób. Obecnie istnieje ok. 260 wspólnot Rycerstwa, w tym ok. 160 zorganizowanych. W ponad 120 ośrodkach uznane zostały za stowarzyszenia kościelne, posiadają swój zarząd i asystenta kościelnego, co zapewnia im stałą opiekę duchową oraz swobodną działalność w parafii, zgodnie ze Statutami MI i Regulaminem wspólnoty.

Na świecie Rycerstwo Niepokalanej obecne jest w 46 krajach na pięciu kontynentach, posiada liczne kanonicznie erygowane siedziby i 27 central narodowych (Niepokalanowów). Szacuje się, że liczba jego członków sięga 4 mln.

Czasopismo "Rycerz Niepokalanej " ukazuje się w ponad 20 językach.
 
Od października 1985 w naszej parafii działa Koło Rycerstwa Niepokalanej .

Środki apostolskie MI

Rycerstwo Niepokalanej wykorzystuje w swoim apostolstwie wszelkie środki godziwe, na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności. Najskuteczniejsze środki to: modlitwa, pokuta i świadectwo chrześcijańskiego życia. W miarę możliwości wykorzystuje, Zwłaszcza przez Niepokalanowy, nowoczesne środki społecznego komunikowania, jak prasa, radio, telewizja itp. Można się przysłużyć sprawie Niepokalanej zachęcając do odmawiania Różańca świętego, który jest bronią rycerza Niepokalanej", czytanie Pisma Świętego oraz propagując Cudowny Medalik.

Warunki przynależenia do MI

1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach. "Istotą Rycerstwa Niepokalanej - pisał Św. Maksymilian - jest należeć do Niepokalanej pod każdym względem całkowicie. Stąd członkowie MI w akcie poświęcenia proszą Niepokalaną: ". Twórca MI dodaje: "Dusza tak Jej oddana bezwiednie wpływa na otoczenie, promienieje dookoła i innych do naśladowania pociąga. Ale to jej nie wystarcza. Ona pragnie dla Niepokalanej zrobić wszystko, co może, i dlatego w dalszym ciągu, w tym akcie poświęcenia błaga:". Swoje oddanie się Niepokalanej potwierdzamy i wyrażamy przede Wszystkim w praktyce życia katolickiego na co dzień.

2. Nosić Cudowny Medalik. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej powinni nosić z pobożnością Cudowny Medalik, który jest zewnętrznym znakiem przynależności do Rycerstwa Niepokalanej oraz praktykować szczególnie codzienne odmawianie aktu strzelistego: "O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie", łącząc je z "intencjami miesięcznymi", które podaje Centnrum Międzynarodowe MI.

3. Wpisać się do księgi MI w Niepokalanowie lub w miejscu, gdzie MI jest kanonicznie założone.

Jak najprościej zostać Rycerzem Niepokalanej

Najprostszym sposobem jest zwrócenie się do p. Ryszarda w punkcie z gazetami w Kaplicy Trójcy Świętej po każdej Mszy w niedziele i święta lub w trzecie wtorki miesiąca podczas zebrań. Tam otrzymuje się materiały informacyjne i deklarację, aby kandydat mógł się zapoznać z charyzmatem ruchu i stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej. Po odpowiednim przygotowaniu - prywatnym dla osób indywidualnych czy wspólnym pod kienmkiem kapłana   lub prezesa MI , należy oddać czytelnie wypełnioną i własnoręcznie podpisaną deklaracj. Osoba, która zdeklarowała się wstąpić do Rycerstwa Niepokalanej zostanie wpisana do księgi MI (najczęściej będzie to najbliższe przez nią wybrane święto Matki Bożej oraz otrzyma Dyplomik Rycerstwa Niepokalanej i Cudowny Medalik. Po ich otrzymaniu należy w dniu w pisanym w Dyplomiku, jako dzień przyjęcia do MI, przystąpić do Sakramentu Pokuty i w pełni uczestniczyć we Mszy Świętej. Następnie uczynić akt całkowitego poświęcenia się Niepokalanej, np. wedle formuły znajdującej się w Dyplomiku, i na znak oddania przyjąć Cudowny Medalik. Zaleca się odnowić przyrzeczenia chrztu świętego wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary . W tym dniu można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Od 15 lutego 1999 roku przy naszej parafii działa Koło Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej.Pragnących głębszej formacji Rycerstwa Niepokalanej zapraszamy w każdą I-szą środę miesiąca na Mszę świętą o godz. 17.00 i na spotkanie do salki.